Học bổng du học Canada năm 2019


STT


Tên trường


Học bổng


Yêu cầu1


University of Fraser Valley


1,000 x10 suất


GPA trên 3.32


Kwantlen Polytechnic University


1,000 x 1suất


Tùy từng trường hợp cho sinh viên học Business Administration in Accounting ( Bachelor)3


Kwantlen Polytechnic University


1,000 x 1suất


Sinh viên học Business Management( Diploma) có GPA 80%4


Kwantlen Polytechnic University


5,000 x 6 suất


– Trung bình tối thiểu 80% môn tiếng Anh 12 và 3 môn khác hoặc GPA 3.7 24 tín chỉ chuyển tiếp từ đại học.

– Tích cưc tham gia hoạt động

– Đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ đại học mỗi học kỳ5


Kwantlen Polytechnic University


$20,000 ($5,000/năm) x 2 suất


– Trung bình tối thiểu 80% môn tiếng Anh 12 và 3 môn khác hoặc GPA 3.7 24 tín chỉ chuyển tiếp từ đại học.

– Tích cưc tham gia hoạt động

– Đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ đại học mỗi học kỳ6


University Canada West


$6,500 ( giới hạn)


Gửi đơn khi apply và một bản mô tả cá nhân dành cho sinh viên học thạc sỹ MBA7


University Canada West


Đại học: $8,000 – $20,000

Thạc sỹ: $2,500 – $10,000


Dành cho sinh viên học MBA, Commerce, Business Communication8


University Canada West


Đại học: $8,000 – $12,000

Thạc sỹ: $5,000 – $7,500


Dành cho sinh viên học MBA, Commerce, Business Communication9


Algoma University


$5000


GPA: A+/ TOEFL: 83

IELTS: 7.0

Renew mỗi năm trong 3 năm tiếp theo nếu đạt 80% điểm, nếu bị trượt môn nào sẽ không được hưởng học bổng này nữa10


Algoma University


$2,500


GPA đạt A trở lên11


Algoma University


$1000


GPA đạt B+ trở lên12


Algoma University


$500


GPA đạt điểm B trở lên13


University of Ottawa


$1,250/ kỳ


là sinh viên full time của các kỳ Fall 2018, Winter 2019 or Spring 2019.

không là sinh viên đặc biệt

không tham gia Co-op work term, không thuộc Faculty of Engineering program14


University of Ottawa


$4,000 ($1,000/ năm) x 10 suất


GPA: 9.0

Là sinh viên full time của Faculty of Arts15


University of Ottawa


Từ $4,000 x 35 suất


GPA


 


95-100% = $5,000

90-94.9% = $4,00016


Carleton University


Từ $1,000 – $4,000 mỗi năm


GPA từ 8.0 trở lên.

Học bổng sẽ làm mới mỗi năm với GPA 10.017


Saint Paul University


$1,000 x 4 suất


 dành cho Master of Arts in Transformative Leadership and Spirituality có GPA 8.5 kể cả lúc bắt đầu apply, nếu duy trì tiếp tục được điểm như vậy thì sẽ được renew mỗi năm18


Saint Paul University


$1,000 x 4 suất


Dành cho Master in Religious Education có GPA 8.5 kể cả lúc bắt đầu apply, nếu duy trì tiếp tục được điểm như vậy thì sẽ được renew mỗi năm19


York University


$500 – $3,500


GPA từ 8.0 trở lên.

GPA từ 95% trở lên sẽ làm mới học bổng trong 3 năm20


Laurentian University


$4,000 – $16,000

($1,000 – $4,000/năm)


GPA 80%

Học bổng sẽ làm mới mỗi năm nếu GPA năm đó đạt 80%21


Queen’s University


$9,000 x 10 suất


Tùy yêu cầu của trường tại thời điểm đó22


Queen’s University


$6,000


GPA từ 95% trở lên23


Queen’s University


$2,000


GPA từ 90-94%24


King’s University


$1,000 x 1 suất


Có GPA ít nhất 80% hoặc 3.0 dành cho sinh viên học Bachelor of Commerce or Bachelor of Science25


University of Alberta


40,000 / 4 năm x 2 suất


Được tài trợ bởi chính phủ Việt Nam, không được apply kèm theo entrance scholarship26


University of Alberta


$5,000 x 8 suất


Dành cho những sinh viên có thành tích học tập nổi bật và những thành tích hoạt động tốt liên quan đến khả năng lãnh đạo27


University of Alberta


$20,000/ 4 năm x 5 suất


GPA 3.0 trở lên28


University of Alberta


$9,000/ 4 năm


GPA 3.1 trở lên29


Mount Royal University


$3,750 x 25 suất


Thành tích cao, nhiều hoạt động và kỹ năng lãnh đạo30


Mount Royal University


$1,000


Thành tích học tập 90% trong hai nhóm môn A (trung bình nhập học) và 80% trung bình cuối khóa học vào năm khóa học thích hợp31


Mount Allison University


$5,000 x 5 suất


xét dựa vào sinh viên chứng minh được có thành tích học tập xuất sắc, hoạt động ngoại khóa nổi bật hoặc cần hỗ trợ về tài chính đặc biệt32


University of Moncton


$2000


Học tại Edmundtson Campus33


Prince Edward University


$500 – $3000


GPA


 


80.00–84.99 được $500


85.00–89.99 được$1,000


90.00–94.99 được$2,000


95.00–100.00 được$3,00034


University of Manitoba


$1,000 – $3,500


GPA 4.0 trở lên, hoàn thành the full diploma program, viết essay về hoạt động tình nguyện , ngoại khóa35


University of Winnipeg


$3,500 – $5,000


xét khả năng lãnh đạo

 36


Lakehead University


$4,000 – $30,000/ 4 năm học


Xét trên hồ sơ nhập học


0978974277
LIÊN HỆ